Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Raskaan polttoöljyn vuoto
2016 
2016-0070
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Kemikaalit  

Onnettomuustiedot
Nestevuoto  
Puunjalostus, kartonki- ja lastulevytehtaat  
Prosession ylös- tai alasajo, koneen käynnistys tai pysäytys
Prosessilaitteisto  
Venttiili
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Puutteet järjestelmien eristämisessä ympäristöstä  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
  • Puutteet koulutuksessa, ohjeistuksessa tai perehdytyksessä
  • Puutteet vaarojen tunnistuksessa ja niiden merkityksen arvioinnissa
  • Puutteellinen toiminta / menetttely onnettomuustilanteessa
  • Puutteet tiedonkulussa
Iltavuorossa havaittiin, että saostusaltaassa oli öljyä. Torjuntatoimiin ryhdyttiin välittömästä ja öljyä imettiin pois altaasta. Öljyn pääseminen altaasta vesistöön estettiin rakentamalla saostusaltaaseen pato sekä puomittamalla altaiden purkupaikat. Öljyn vuotopaikan selvitys sekä ympäristötutkinta aloitettiin. Tutkinnan aikana selvisi, että öljyvuoto oli suuruudeltaan yli 200 kuutiota. Osa öljystä saatiin pumpattua takaisin säiliöön. Tämän lisäksi alueella tehtiin maanvaihtotyötä.

Onnettomuuden syyt

Noin puoli vuotta aiemmin olleessa seisokissa tehdaskattilan raskaspolttoöljypumppu käynnistettiin. Seisokin aikana höyryverkko oli paineeton. Pumpun akselitiivisteellä käytetään höyryä, ja startin yhteydessä raskas polttoöljy pääsi höyrylinjaan. Höyrylinjassa oli kaksi takaiskuventtiiliä: molemmat ovat ilman jousia ja asennettu siten, että takaiskun sulkuelin on vaakatasossa, jolloin takaiskuventtiili jää auki, jos höyrynpaine laskee verkossa. Takaiskuventtiilit eivät myöskään olleet soveltuvia raskaan polttoöljyn viskositeetille.

Raskas polttoöljy pääsi virtaamaan tiivistehöyrylinjaa pitkin öljynerotuskaivon pohjalla olevaan lämmityskierukkaan. Lämmityskierukassa havaittiin vuoto, kun kaivo tarkastettiin onnettomuuden jälkeen. Vuoto oli öljynerotuskaivon puhdasvesipuolella, kun taas öljynerotuskaivon öljyhälytin oli asennettu öljyiselle puolelle. Öljy pääsi siten virtaamaan lämmityskierukasta öljynerotuskaivon puhdasvesipuolelle ja sieltä edelleen viemäriin. Viemäröinti oli johdettu saostusaltaaseen, joka toimi myös öljysäiliöiden varoaltaana.

Vastaavien onnettomuuksien ehkäisy

Vastaavien tapahtumien ehkäisemiseksi yritys aikoo tarkentaa tiedottamiskäytäntöjään. Poikkeavista tilanteista ja epäilyistä tulee tiedottaa sovitulla tavalla, myös yö- ja viikonloppuaikaan. Lisäksi öljy- tai kemikaalisäiliön pinnan alentumisesta tulee tiedottaa ja se pitää kirjata aamupalaverimuistioon/ympäristöhavaintoon, ja varmistaa että vuotoa ympäristöön ei ole. Tapaukset tulee tutkia ja tulokset myös todentaa oikeiksi. Lisäksi yritys aikoo tehdä seuraavia toimenpiteitä vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi:
- Öljynerotuskaivon systemaattinen sisäpuolinen tarkastus ja dokumentointi
- Öljynerotuskaivojen vuotoantureiden toiminnan varmistaminen ja ennakkohuolto (testaus öljyllä ja hälytyksen varmistaminen valvomoon saakka)
- Öljynerotuskaivojen vuotoantureiden sijoittaminen likaiselle ja puhtaalle puolelle
- Takaiskuventtiilien oikeaoppinen asennustapa ja toimivuus sekä höyrylle että raskaalle polttoöljylle
- Öljypintoihin perustuvan öljyhävikin perusteellinen selvittäminen (kyseenalaistetaan ja haastetaan tehty vuototulkinta)
- Öljysäiliöiden ja kemikaalien varoaltaiden asianmukaisuuden arviointi
- Yhteistyön kehittäminen paikallisten pelastusviranomaisten kanssa (öljytorjuntalaitteisto, yhteisharjoitukset)
- Vuosikellon laatiminen käytännönläheisten koulutusten ja harjoitusten systematisoimiseksi
- Tehtaan viikonloppupäivystäjien kouluttaminen (tiedotus, ensitoimenpiteet, poikkeustilanteet)
- Sovittujen korjaavien toimenpiteiden seurantapalaveri puolen vuoden välein


Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Aineet
 
Raskas polttoöljy
Uhrit
Lähteet
Lähde
Yritykseltä saatu raportti
Pelastuslaitosten Pronto-rekisteri